Przygotowanie do kontroli PIP

Przygotowanie do kontroli PIP

Nawet mały pracodawca powinien liczyć się z możliwością kontroli ze strony inspektorów pracy działających w ramach właściwości miejscowej danego Okręgowego Inspektoratu Pracy.
 
Nadzór jak i kontrola przestrzegania prawa pracy, w tym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, leży w gestii Państwowej Inspekcji Pracy. Powyższa zasada wynika z art. 184 kodeksu pracy (k.p.), który oczywiście nie reguluje wszystkich kwestii związanych z działalnością PIP. Zagadnienia te zawarte są bowiem w odrębnej ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, która normuje zakres działania, organizację PIP oraz reguluje tryb przeprowadzania przez inspektorów pracy kontroli.

Podczas kontroli inspektor z PIP ma uprawnienia do niczym nieskrępowanego wejścia na teren obiektów i pomieszczeń firmy, którą kontroluje. Nie musi okazywać przepustki ani przechodzić przez rewizję osobistą. Może prowadzić oględziny:

  • obiektów,
  • pomieszczeń,
  • stanowisk pracy,
  • maszyn i urządzeń,
  • procesu technologicznego,
  • pracy.

Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy kontrolerzy mają także prawo do przesłuchiwania zatrudnionych w zakresie kwestii związanych z inspekcją i uzyskania od nich zeznań w formie ustnej i pisemnej. Inspektorzy muszą mieć wgląd do:

  • dokumentacji technologicznej i technicznej,
  • zestawień,
  • obliczeń,
  • akt osobowych kadry.
Zadzwoń teraz