Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

       I.            Definicje

Administrator Danych Osobowych – Zleceniobiorca (ADO) – CENTRUM DOFINANSOWAŃ I ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INŻYNIERIA BHP SP. Z O.O. ul. Falista 20 81-331 Gdynia, Polska, e-mail: biuro@inzynieriabhp.pl

Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.

Platforma – Serwis internetowy udostępniany przez CENTRUM DOFINANSOWAŃ I ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INŻYNIERIA BHP SP. Z O.O. pod aktualnym adresem https://inzynieriabhp.pl/

Użytkownik serwisu– osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jego udostępnionych funkcjonalności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Regulamin – Regulamin Serwisu.

    II.            Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH JEST:

NAZWACENTRUM DOFINANSOWAŃ I ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INŻYNIERIA BHP SP. Z O.O.
ADRESFalista 20
KOD POCZTOWY81-331
MIASTOGdynia
NUMER KRS0000945592
NUMER NIP9581721549
NUMER REGON520949693
E-MAILbiuro@inzynieriabhp.pl

ZAKRES STOSOWANIA

Przetwarzanie danych osobowych klientów w związku z realizacją usług orz zapytań poprzez formularz kontaktowy.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE
 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencję na adres e-mail: sandra.meronk@inzynieriabhp.pl

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 • Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisu internetowego Administratora (jeżeli zostają udostępnione), których operatorem jest Administrator, w tym adresy IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom serwisu treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  • w celu umożliwienia Pani/Panu wejścia na naszą stronę i przeglądania jej zawartości, oraz w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych – podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

 • Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
 • Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
 • Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów:
 • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach informatycznych.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane klientowi, bądź osobie przez niego upoważnionej.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację usług, wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacja zamówień i celów określonych w pkt. 2 lub powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
 • Dane mogą być przekazywane do spółki zależnej Centrum Dofinansowania i Zarządzania Bezpieczeństwem Inżynieria BHP Sp. z o.o.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 1. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do:

–  Google, w celach analityki internetowej. Dane są przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
  1. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  1. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.
  1. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
  1. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
  1. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie pisma/wniosku do Administratora – na adres lub na adres e-mail wskazany w niniejszym dokumencie.
 3. W/w pismo/wniosek powinno:
 4. pozwolić zidentyfikować nadawcę/wnioskodawcę,
 5. określać jednoznacznie podmiot danych,
 6. wskazywać, które prawo i w jakim zakresie ma być zrealizowane,
 7. wskazywać, które dane osobowe mają podlegać sprostowaniu, ograniczeniu przetwarzania, usunięciu lub przeniesieniu,
 8. wskazywać dane kontaktowe celem prowadzenia niezbędnej, wymaganej korespondencji w odpowiedzi na pismo/wniosek.
 9. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (prawo dostępu) – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych.
 10. Prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, upoważnia do otrzymania następujących rodzajów danych: dane zwykłe: imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail.
 11. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.
 12. Prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne.
 13. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
 14. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
 15. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu.
 16. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, upoważnia do otrzymania następujących rodzajów danych: imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 17. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.
 18. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
 19. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 20. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, jest dobrowolne.
 • Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości wysłania formularza.

III.            Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Inżynieria BHP Sp. z o.o., wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe, mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw firmy Inżynieria BHP Sp. z o.o., próby włamania lub innego działania na jej szkodę. Niektóre obszary serwisu Inżynieria BHP Sp. z o.o.,, mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika serwisu, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku.

Informacja o „cookies”

Cookies i inne podobne technologie

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i aplikacji WPM. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika serwisu i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika serwisu.

Używamy plików cookie na naszej stronie.

Używamy ciasteczek, aby poprawić komfort użytkownika serwisu, wybrać język, zagregować statystyki dotyczące liczby odwiedzających stronę i uzyskać dane o tym, jak strona jest używana. Dane te pozwalają nam opracować i zoptymalizować stronę internetową.

Pliki cookie są czasami wykorzystywane do zbierania danych uważanych za dane osobowe, takich jak adresy IP i dane powiązane z adresem IP. Celem jest tworzenie spersonalizowanych i istotnych treści dla Ciebie jako odwiedzającego.

 Pliki cookie mogą być usuwane automatycznie, gdy użytkownik serwisu zamknie przeglądarkę internetową (tak zwane “pliki cookie sesji”/”session cookies”) lub przechowywane na komputerze użytkownika serwisu, aby ułatwić przyszłe wizyty w witrynie (tak zwane “trwałe pliki cookie” / „permanent cookies). Stałe pliki cookie będą również automatycznie usuwane po określonym czasie.

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (czyli tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest CENTRUM DOFINANSOWAŃ I ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INŻYNIERIA BHP SP. Z O.O.

Strona internetowa INŻYNIERIA BHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Jednak przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Cele korzystania z cookies

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii:

–  w celu umożliwienia Pani/Panu wejścia na naszą stronę i przeglądania jej zawartości,

– w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

Rodzaje plików cookies z jakich korzystamy

Wykorzystujemy następujące rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Zdarza się, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu.

Jednak w każdym czasie Użytkownik serwisu może dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik serwisu korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W wielu z najpopularniejszych przeglądarek daje możliwość m.in.:

– zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi serwisu na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,

– zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn,

– określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.,

blokowania lub usuwania cookies.

Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Oznacza to jednocześnie, że możemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Jak zmienić ustawienia i gdzie szukać pomocy?

Informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) m.in.:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Itp.
Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Dodatkowe informacje o cookies

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

 IV.            Bezpieczeństwo danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w określonych odstępach czasowych prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Państwa Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów, z nami współpracujących, daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Państwa Dane Osobowe.

Inżynieria BHP Sp. z o.o., chroni Pani/Pana dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Pani/Pana dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem.

    V.            Kontakt z nami

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z platformy, prosimy kierować poprzez e-mail: sandra.meronk@inzynieriabhp.pl

 VI.            Zmiany Polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

       I.            Definicje

Administrator Danych Osobowych – Zleceniobiorca (ADO) – INŻYNIERIA BHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 130 /9, 81-404  Gdynia, Polska, e-mail: biuro@inzynieriabhp.pl

Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.

Platforma – Serwis internetowy udostępniany przez INŻYNIERIA BHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

pod aktualnym adresem https://inzynieriabhp.pl/

Użytkownik serwisu– osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jego udostępnionych funkcjonalności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Regulamin – Regulamin Serwisu.

    II.            Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH JEST:

NAZWAINŻYNIERIA BHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ADRESŚwiętojańska 130/9
KOD POCZTOWY81-404
MIASTOGdynia
NUMER KRS0000719037
NUMER NIP5862327925
NUMER REGON369498853
E-MAILbiuro@inzynieriabhp.pl

ZAKRES STOSOWANIA

Przetwarzanie danych osobowych klientów w związku z realizacją usług orz zapytań poprzez formularz kontaktowy.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencję na adres e-mail: sandra.meronk@inzynieriabhp.pl

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 • Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisu internetowego Administratora (jeżeli zostają udostępnione), których operatorem jest Administrator, w tym adresy IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom serwisu treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  • w celu umożliwienia Pani/Panu wejścia na naszą stronę i przeglądania jej zawartości, oraz w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych – podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

 • Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
 • Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
 • Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów:
 • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach informatycznych.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane klientowi, bądź osobie przez niego upoważnionej.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację usług, wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacja zamówień i celów określonych w pkt. 2 lub powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
 • Dane mogą być przekazywane do spółki zależnej Centrum Dofinansowania i Zarządzania Bezpieczeństwem Inżynieria BHP Sp. z o.o.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 1. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do:

–  Google, w celach analityki internetowej. Dane są przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
  1. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  1. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.
  1. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
  1. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
  1. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie pisma/wniosku do Administratora – na adres lub na adres e-mail wskazany w niniejszym dokumencie.
 3. W/w pismo/wniosek powinno:
 4. pozwolić zidentyfikować nadawcę/wnioskodawcę,
 5. określać jednoznacznie podmiot danych,
 6. wskazywać, które prawo i w jakim zakresie ma być zrealizowane,
 7. wskazywać, które dane osobowe mają podlegać sprostowaniu, ograniczeniu przetwarzania, usunięciu lub przeniesieniu,
 8. wskazywać dane kontaktowe celem prowadzenia niezbędnej, wymaganej korespondencji w odpowiedzi na pismo/wniosek.
 9. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (prawo dostępu) – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych.
 10. Prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, upoważnia do otrzymania następujących rodzajów danych: dane zwykłe: imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail.
 11. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.
 12. Prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne.
 13. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
 14. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
 15. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu.
 16. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, upoważnia do otrzymania następujących rodzajów danych: imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 17. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.
 18. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
 19. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 20. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, jest dobrowolne.
 • Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości wysłania formularza..

III.            Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Inżynieria BHP Sp. z o.o., wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe, mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw firmy Inżynieria BHP Sp. z o.o., próby włamania lub innego działania na jej szkodę. Niektóre obszary serwisu Inżynieria BHP Sp. z o.o.,, mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika serwisu, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku.

Informacja o „cookies”

Cookies i inne podobne technologie

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i aplikacji WPM. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika serwisu i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika serwisu.

Używamy plików cookie na naszej stronie.

Używamy ciasteczek, aby poprawić komfort użytkownika serwisu, wybrać język, zagregować statystyki dotyczące liczby odwiedzających stronę i uzyskać dane o tym, jak strona jest używana. Dane te pozwalają nam opracować i zoptymalizować stronę internetową.

Pliki cookie są czasami wykorzystywane do zbierania danych uważanych za dane osobowe, takich jak adresy IP i dane powiązane z adresem IP. Celem jest tworzenie spersonalizowanych i istotnych treści dla Ciebie jako odwiedzającego.

 Pliki cookie mogą być usuwane automatycznie, gdy użytkownik serwisu zamknie przeglądarkę internetową (tak zwane “pliki cookie sesji”/”session cookies”) lub przechowywane na komputerze użytkownika serwisu, aby ułatwić przyszłe wizyty w witrynie (tak zwane “trwałe pliki cookie” / „permanent cookies). Stałe pliki cookie będą również automatycznie usuwane po określonym czasie.

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (czyli tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest INŻYNIERIA BHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Strona internetowa INŻYNIERIA BHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Jednak przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Cele korzystania z cookies

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii:

–  w celu umożliwienia Pani/Panu wejścia na naszą stronę i przeglądania jej zawartości,

– w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

Rodzaje plików cookies z jakich korzystamy

Wykorzystujemy następujące rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Zdarza się, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu.

Jednak w każdym czasie Użytkownik serwisu może dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik serwisu korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W wielu z najpopularniejszych przeglądarek daje możliwość m.in.:

– zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi serwisu na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,

– zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn,

– określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.,

blokowania lub usuwania cookies.

Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Oznacza to jednocześnie, że możemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Jak zmienić ustawienia i gdzie szukać pomocy?

Informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) m.in.:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Itp.
Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Dodatkowe informacje o cookies

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

 IV.            Bezpieczeństwo danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w określonych odstępach czasowych prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Państwa Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów, z nami współpracujących, daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Państwa Dane Osobowe.

Inżynieria BHP Sp. z o.o., chroni Pani/Pana dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Pani/Pana dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem.

    V.            Kontakt z nami

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z platformy, prosimy kierować poprzez e-mail: sandra.meronk@inzynieriabhp.pl

 VI.            Zmiany Polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Zadzwoń teraz