Dofinansowanie KFS

DOFINANSOWANIA KFS

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 177 470 tys. zł
  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
  7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 44 367 tys. zł

 

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców
KFS logo auto 1600x800
W ramach współpracy z Nami udzielamy informacji na temat możliwości odbycia określonych szkoleń zawodowych, przygotowujemy bezpłatnie pełną dokumentację, wymaganą przez Urząd Pracy i procedujemy wniosek. Po pozytywnej decyzji w sprawie przyznania środków na kształcenie, realizujemy szkolenie wraz z niezbędną dokumentacją i pomagamy Państwu w rozliczeniu się z Urzędem Pracy z otrzymanego dofinansowania.
Zadzwoń teraz