Wyposażenie zakładów pracy w gaśnice
 

Wyposażenie zakładów pracy w gaśnice

Wyposażenie zakładów pracy w gaśnice

Wyposażenie zakładów pracy w gaśnice

Wyposażenie zakładów pracy w gaśnice

Zgodnie z wymaganiami Polskich Norm obiekty (w tym zakłady pracy) muszą być wyposażone w gaśnice. Ich rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w danym obiekcie.

Wyróżniamy następujące grupy pożarowe:

A – materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli,

B – ciecze i materiały stałe topiące się,

C – gazy,

D – metale,

F – tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych.

Przepisy dokładnie określają, jaka liczba gaśnic jest niezbędna do zabezpieczenia obiekty. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3 ) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych, :

1)     na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,

b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;

2)     na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne).

Gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

  1. przy wejściach do budynków,
  2. na klatkach schodowych,
  3. na korytarzach,
  4. przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz.

Gaśnice nie mogą być umieszczanie w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła ( w bliskości pieców, grzejników). W obiektach wielokondygnacyjnych powinny być usytuowane w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. Miejsca lokalizacji gaśnic należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m i powinien być zapewniony do niej dostęp o szerokości co najmniej 1 m. Zabronione jest uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.Zadzwoń teraz