Wypadek przy pracy zleceniobiorcy
 

Wypadek przy pracy zleceniobiorcy

wypadek bhp

Wypadek przy pracy zleceniobiorcy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć pracownikapodczas wykonywania pracy.

Dotyczy to nie tylko osób zatrudnionych na etat lub jego część, ale także na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Wypadek Zleceniobiorcy można uznać jako wypadek przy pracy na podstawie art. 3 ust. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Istotny jest tu fakt, że zdarzenie wypadkowe musi nastąpić w okresie ubezpieczenia wypadkowego.Jeżeli więc, np. student podczas wykonywania umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu i ulegnie on wypadkowi przy pracy, niestety nie ma prawa – ani do świadczeń chorobowych, ani rehabilitacyjnych ze środków ubezpieczenia wypadkowego.

Zleceniobiorcy, który uległ wypadkowi przy pracy należy sporządzić kartę wypadku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o tym zdarzeniu.

W przeciwieństwie do pracownika zatrudnionego w formie umowy o pracę, Zleceniobiorca nie ma praw do otrzymania jednorazowego odszkodowania, a jedynie należy mu się 100% wynagrodzenia za okres chorobowego w skutek wypadku.

Natomiast jeśli Zleceniobiorca ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, nie przysługuje mu wynagrodzenie za okres absencji, w przeciwieństwie do pracownika zatrudnionego na etat, który w takiej sytuacji otrzyma 100% wynagrodzenia. Co więcej na taką okoliczność nie sporządza się nawet karty wypadku. Jednak jeśli podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, należy sporządzić kartę wypadku i wypłacić poszkodowanemu świadczenie.Zadzwoń teraz