Podstawowe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków
 

Wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków

Podstawowe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków

Wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków


Budynki, w których znajdują się pomieszczenia pracy, muszą spełniać określone wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pod uwagę brane są przepisy zawarte w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej przedstawiamy podstawowe wymogi, które muszą spełnić takie obiekty budowlane.

Obowiązki pracodawcy

Oczywiście pracodawca musi spełnić określone obowiązki, aby budynek mógł być użytkowany do pracy. Przede wszystkim musi zapewnić, że budowa lub przebudowa budynku będzie prowadzona na podstawie projektów, w których uwzględnione zostały niezbędne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto każde pomieszczenie powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy oraz liczby wykonujących ją pracowników. Obiekty budowlane przeznaczone do pracy powinny być utrzymywane w dobrych warunkach sanitarnych. Eksploatowane w nich urządzenia muszą być regularnie sprawdzane i spełniać przepisy BHP.

Wymogi związane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Obiekty budowlane z pomieszczeniami pracy muszą również spełniać wymagania związane z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 9 marca 2011 roku. Zgodnie z nim budynek musi spełniać warunki związane m.in. z:

– ochroną przed hałasem;
– bezpieczeństwem pożarowym;
– nośnością i statecznością konstrukcji;
– bezpieczeństwem użytkowania i dostępnością;
– higieną, zdrowiem i środowiskiem;
– zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych;
– izolacyjnością cieplną;
– oszczędnością energetyczną;
– stanem technicznym;
– i inne.

Warto zapoznać się ze szczegółowymi zapisami tego rozporządzenia.

Użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Każdy obiekt budowlany powinien być użytkowany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Zasada ta dotyczy również budynków z pomieszczeniami pracy. Jednocześnie pracodawca musi dbać o to, aby budynek nie ulegał znacznemu pogorszeniu jego sprawności technicznej i właściwości użytkowych. Wiąże się to m.in. z regularnie prowadzonymi pracami serwisowymi i remontowymi. W przypadku zakładów produkcyjnych niezbędne jest wyposażenie ich w urządzenia, które likwidują lub neutralizują szkodliwe działanie prowadzonej produkcji na pracowników oraz środowisko naturalne. Do tego typu urządzeń zaliczane są te odpowiedzialne m.in. za:

– tłumienie hałasu;
– oczyszczanie ścieków;
– odpylanie i oczyszczanie gazów odlotowych;
– zapobieganie działaniu promieniotwórczemu;
– zapobieganie innym szkodliwym dla zdrowia czynnikom.

 

Obowiązki projektanta budynku z pomieszczeniami pracy

W przypadku budynków z pomieszczeniami pracy określone wymagania dotyczą również projektanta. Ten musi zadbać m.in. o to, aby w określonych przypadkach w fazę projektowania zaangażowane były osoby posiadające niezbędne uprawnienia budowlane. Ponadto jego zadaniem jest zapewnienie zgodności projektu technicznego z planem zagospodarowania działki, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Kolejnym obowiązkiem projektanta jest przygotowanie dedykowanej informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę danego budynku oraz uzyskanie niezbędnych opinii, sprawdzeń i pozwoleń, które wynikają bezpośrednio z przepisów Prawa budowlanego.

 

Niezbędne opinie projektu

Projekt budowlany dotyczący budynków z pomieszczeniami pracy musi posiadać następujące opinie:

– opinia dotycząca spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych;
– opinia zgodności projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto projekt budynku powinien być uzgodniony pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy. Pod uwagę brane są m.in. zasady związane z ergonomią. Wszystko po to, aby pomieszczenia pracy były w pełni dopasowane do potrzeb pracowników, oczekiwań pracodawcy oraz gwarantowały najwyższy poziom bezpieczeństwa. W przeciwnym razie budynek może zostać zaopiniowany negatywnie oraz niedopuszczony lub wykluczony z możliwości wykonywania w nim obowiązków służbowych.

 

 

 Zadzwoń teraz