Sprawdzenie stanu trzeźwości przez pracodawcę
 

Sprawdzenie stanu trzeźwości przez pracodawcę

stan trzezwosci bhp

Sprawdzenie stanu trzeźwości przez pracodawcę

Aktualnie przepisy prawa nie przewidują możliwości badania pracownika na obecność alkoholu czy innych środków odurzających przez pracodawców. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości.

Kto przeprowadza badanie

Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, np. policja. Potwierdza to stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 27 czerwca 2019 r. które wskazuje, że pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników.Zadzwoń teraz