Ryzyko zawodowe
 

Ryzyko zawodowe

ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek udokumentowania oraz zaznajamiania swoich pracowników z ryzykiem zawodowym. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego powinna uwzględniać elementy określone w § 39 a ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocenę ryzyka powinno się przeprowadzać w możliwie najprostszy sposób na każde stanowisko pracy, które występuje w zakładzie pracy. Przede wszystkim należy zebrać informacje dotyczące stanowisk pracy – z określeniem charakteru prac, wykonywanych zadań i procesów technologicznych oraz sprzętu wykorzystywanego podczas danego rodzaju prac. W praktyce warto również uwzględnić opinie i uwagi pracowników. W działania związane z oceną ryzyka zawodowego pracownicy powinni być włączani w jak najszerszym zakresie.

            Na każdym stanowisku pracy należy zidentyfikować czynniki, jakie na nim występują, dlatego bardzo ważna jest znajomość środowiska pracy. Przykładem mogą być ostre krawędzie przedmiotów i materiałów, wirujące, obracające się elementy maszyn i elektronarzędzi, substancje chemiczne, czy też hałas i drgania mechaniczne. Następnie należy oszacować ryzyko korzystając z wybranej przez nas metody szacowania ryzyka – może to być metoda wg normy PN-N-18002, metoda Wstępnej Analizy Zagrożeń, RiscScore, czy JSA. Istnieją też czynniki środowiska pracy i takie rodzaje prac, dla których opracowano szczegółowe wymagania dotyczące związanej z nimi oceny ryzyka.

Kolejnym krokiem jest określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe. W przypadku, gdy korzystając z metody szacowania ryzyka uzyskamy ryzyko niedopuszczalne, działania ograniczające muszą mieć charakter natychmiastowy.

Warto zapamiętać, że za każdym razem, gdy w przedsiębiorstwie zmieniły się warunki pracy (takim przykładem może być pojawienie się nowej maszyny, bądź wykorzystywanie do procesów pracy nowej technologii) ocenę ryzyka należy ponownie zaktualizować i zapoznać z nią pracowników. Jeśli pracownik zmienia stanowisko pracy, powinien zostać zapoznany z właściwą do nowego stanowiska oceną ryzyka.Zadzwoń teraz