Dowiedz się więcej na temat planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w skrócie nazywanym Planem BIOZ.
 

PLAN BIOZ – Po co to komu??

Plan BIOZ

PLAN BIOZ – Po co to komu??

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w skrócie nazywany Planem BIOZ, jest to dokument opisujący sposób wykonywania danego zadania budowlanego pod względem bezpieczeństwa pracy. 

Można stwierdzić, że jest to najważniejszy dokument BHP na każdej budowie, na której jest wymagany. Dokument jest regulowany prawnie przez ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami.

Tworzenie planu BIOZ jest wymagane na budowie, jeżeli jest spełniony jeden z warunków na podstawie Art.21a pkt. 1a Prawo budowlane:

 1. roboty będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników,
 2. pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni,
 3. będzie wykonywany przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych:
 4. stwarzających zagrożenia przysypania ziemią lub upadku z wysokości,
 5. z użyciem substancji chemicznych lub czynników biologicznych, których działanie zagraża zdrowiu ludzi,
 6. stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
 7. w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,
 8. stwarzających ryzyko utonięcia,
 9. prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach,
 10. wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
 11. wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,
 12. wymagających użycia materiałów wybuchowych,
 13. podczas montażu i demontażu elementów o masie przekraczającej 1 tonę.

Osobą, która zobowiązana jest do stworzenia Planu BIOZ jest kierownik budowy. Może on również zlecić wykonanie Planu BIOZ innemu specjaliście.

Przy sporządzaniu planu BIOZ konieczne jest wzięcie pod uwagę dostarczonych przez projektanta danych dotyczących bezpieczeństwa. Plan ten powinien być wykonany przed rozpoczęciem prac budowlanych. Biorąc pod uwagę stale zmieniające się warunki na budowie, Plan BIOZ może być modyfikowany. Brak planu może spowodować wstrzymanie budowy i mandat karny.

Tak więc po co komu Plan BIOZ? 

Plan BIOZ jest tworzony po to aby, jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych, poinformować osoby, które będą je wykonywać, o tym jakie zagrożenia mogą wystąpić w trakcie kolejnych etapów prac, w jaki sposób chronić się przed tymi zagrożeniami i jak postępować w razie ich wystąpienia.

Dlatego bardzo ważną kwestią, a nawet obowiązkiem, jest zapoznanie się z Planem BIOZ, zapamiętaniem zawartych w nim zapisów i ich przestrzeganie. Nie dla tego, że za nieprzestrzeganie zapisów Planu BIOZ grożą kary. Nie dla tego, że ktoś nam kazał. Dla tego, że bezpieczeństwo swoje i współpracowników powinniśmy zawsze stawiać na pierwszym miejscu.Zadzwoń teraz