Okulary korekcyjne
 

Okulary korekcyjne

okulary bhp

Okulary korekcyjne

Praca przed komputerem wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami ukierunkowanymi na układ mięśniowo-szkieletowy, dlatego stanowisko takie powinno być wyposażone zgodnie z zasadami ergonomii i dostosowane do indywidualnych potrzeb pracownika. Innym zagrożeniem jest obciążenie narządu wzroku – oprócz odpowiedniego natężenia oświetlenia stanowiska pracy, pracodawca powinien zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną, w szczególności okulary korygujące wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile badania profilaktyczne wykażą taką potrzebę.

Pracodawca powinien na drodze zarządzenia określić sposób zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok. Należy jednak unikać sformułowań dotyczących okresu użytkowania okularów, gdyż w czasie kolejnych badań profilaktycznych lekarz może zalecić okulary o nowych parametrach. Ponadto, co w przypadku kiedy okulary zostaną zniszczone?

Przepisy nie rozstrzygają dokładnie kwestii związanych z roszczeniem do pracodawcy w sprawie refundacji okularów, które zostały zniszczone w krótkim czasie. Z tego powodu należy każdorazowo analizować daną sytuację. Jeżeli okulary zostały zniszczone bądź utracone w czasie wolnym od pracy, to trudno oczekiwać że pracodawca będzie miał bezpośredni obowiązek prawny zapewnienia okularów z własnych środków. Pracownik nie miał obowiązku prawnego używania okularów w czasie wolnym od pracy. Inaczej wygląda sytuacja, gdy do zniszczenia okularów dojdzie w trakcie pracy, np. w wyniku wypadku przy pracy i zostanie wykluczona wina pracownika. Zatem pracodawca nie powinien obciążać pracownika zakupem okularów. Trzecią sytuacją sporną jest zniszczenie okularów w trakcie pracy z winy pracownika, ponieważ nie istnieją przepisy prawne regulujące tę kwestię. W takim przypadku najrozsądniejsze byłoby powołanie się na przepisy regulujące pracowniczą odpowiedzialność materialną. Pracodawca powinien wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.Zadzwoń teraz