Odzież robocza i środki ochrony
 

Odzież robocza i środki ochrony

Odzież robocza BHP

Odzież robocza i środki ochrony

Zgodnie z przepisami prawa pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odzież i obuwie robocze, a pracownicy wykorzystywać przydzielone im środki do danych procesów pracy. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku prac, w czasie których odzież własna pracownika może ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu. Obowiązek zapewnienia odzieży i obuwia roboczego w sytuacji możliwości znacznego zabrudzenia odzieży własnej pracownika może być kontrolowany przez inspektora pracy. Środki ochrony indywidualnej, obuwie, odzież robocza oraz środki higieny są przydzielane pracownikom bezpłatnie i do czasu zużycia stanowią własność pracodawcy.

Wydawanie odzieży roboczej

Wydawanie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej powinno odbywać się na podstawie sporządzonej tabeli z podziałem na stanowiska. Ilość i rodzaj wydanych środków spisuje się na karcie ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Jak głosi prawo, pracodawca ma obowiązek prowadzić imienny rejestr wydanych środków. Pracownik potwierdza na karcie podpisem odebraną odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.

Ustalenie stanowisk

Pracodawca może również ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Obowiązek BHP

Odzież robocza, obuwie, środki ochrony indywidualnej i higieny powinny być użytkowane przez pracowników tylko w miejscu pracy i zgodnie z ich przeznaczeniem. Używanie ww. środków zgodnie z wymogami bhp oraz utrzymanie ich we właściwym stanie sanitarno – estetycznym jest obowiązkiem pracowników.Zadzwoń teraz