Obsługa BHP odpowiedzialność
 

Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Zarówno jako pracodawca, jak i pracownik, jesteś zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, które obowiązują w danym zakładzie pracy, instytucji lub budynku. Nieprzestrzeganie zasad BHP wiąże się zawsze z koniecznością późniejszego poniesienia odpowiedzialności czy to majątkowej, czy nawet karnej. Co więcej, jest to zachowanie, które może narazić na utratę zdrowia i życia Ciebie oraz osoby postronne.

Sprawdź, co grozi za nieprzestrzeganie zasad i przepisów BHP i jaka odpowiedzialność spoczywa na osobie, która łamie przepisy.

Prawo do bezpiecznego wykonywania zawodu

Jednym z podstawowych praw zagwarantowanych przez konstytucję jest prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Mówi o tym art. 66. Ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należy do obowiązków pracodawcy. Mówi o tym art. 15 Kodeksu Pracy.

Przestrzeganie przepisów BHP, podobnie jak norm i zasad pracy w danym zakładzie czy na danym stanowisku, należy do obowiązków każdego pracownika. Kontrolę nad tym, czy pracownicy przestrzegają tych zasad, musi realizować sam pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami.

Naruszenie przepisów BHP wiąże się w pierwszej kolejności z negatywnym wpływem na samą pracę, zdrowie oraz życie. Może zagrażać mieniu firmowemu i prywatnemu. Świadome złamanie zasad BHP wiąże się z odpowiedzialnością: począwszy od upomnienia, poprzez karę finansową, skończywszy na odpowiedzialności administracyjnej lub karnej.

Odpowiedzialność porządkowa

Nieprzestrzeganie przepisów BHP wiąże się również z lekceważeniem określonej organizacji i porządku w miejscu pracy. Dotyczy to między innymi:

  • poruszania się po stanowisku pracy i budynkach firmowych;
  • odpowiedniego ubrania oraz stosowania środków ochronnych;
  • zaniedbanego stanowiska pracy i braku porządku na tym stanowisku;
  • opuszczenia stanowiska pracy bez poinformowania i pozwolenia;
  • zaniedbania lub łamania przepisów przeciwpożarowych;
  • spożywania alkoholu w miejscu pracy lub bycia nietrzeźwym w miejscu pracy.

Kodeks pracy reguluje, jak wysoka może być kara finansowa, przewidziana dla pracownika, i w jaki sposób powinno być udokumentowane jej wystawienie.

Odpowiedzialność administracyjna

Każdy zakład pracy czy instytucja może podlegać kontroli zewnętrznej, tzw. administracyjnej, wykonywanej przez odpowiednie i przeszkolone do tego celu służby. Kontrolerzy administracyjni mogą nałożyć karę administracyjną na pracodawcę i osoby kierujące pracownikami.

Kara administracyjna wynosi od 1000 do nawet 30 000 zł. Dotyczyć może:

  • braku wyposażenia pracownika albo braku użytkowania przez pracownika wszelkiego rodzaju środków ochrony lub ubrań;
  • wyposażania zakładu pracy w maszyny lub urządzenia niespełniające wymagań;
  • nieujawniania występowania wypadków w pracy lub w drodze do i z pracy.

Kary administracyjne określane są przez inspektorów pracy, którzy mogą uznać, że w zakładzie pracy wystąpiły poważne zaniechania.

Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Pracodawca, ale i inne osoby odpowiedzialne za stan BHP np. osoby kierujące pracownikami mogą ponieść odpowiedzialność karną za nieprzestrzeganie przepisów BHP.

W przypadku, gdy dojdzie w zakładzie pracy do zagrożenia życia i zdrowia lub będzie miało miejsce zdarzenie potencjalnie niebezpieczne, które zagraża życiu lub grozi ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, wówczas Tobie, jako pracodawcy, grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 3. Oczywiście, dotyczy to przypadków, w których zaniedbania wynikają z Twojej winy, na przykład pracownik został zmuszony do wykonania pracy poza jego obowiązkami, nie został wyposażony w odpowiednie środki ochrony lub też nie miał właściwego przygotowania.

W praktyce odpowiedzialność za tego typu przypadki spada na osobę, która wykonuje obowiązki w zakresie BHP. Jeżeli jednak zalecenia takiego specjalisty nie zostały spełnione, wówczas odpowiedzialność tą ponosi pracodawca oraz osoby nadzorujące prace – osoby kierujące pracownikami.

Nie warto narażać się na kary i generować dodatkowe problemy. Powierz działalność w zakresie BHP najlepszym, którzy poradzą sobie zarówno z przygotowaniem dokumentacji, jak i ich respektowaniem. Zobacz, co może zaoferować Ci Inżynieria BHP i jak bardzo poprawi się bezpieczeństwo w Twojej firmie. Będziesz mógł spać spokojnie!Zadzwoń teraz