Obsada przy transporcie pionowym z użyciem żurawia wieżowego lub szybkomontującego
 

Obsada przy transporcie pionowym z użyciem żurawia wieżowego lub szybkomontującego

Obsada przy transporcie pionowym

Obsada przy transporcie pionowym z użyciem żurawia wieżowego lub szybkomontującego

Przy wykonywaniu prac transportowych z użyciem żurawia wieżowego lub szybkomontującego, konieczne jest zapewnienie minimum trzech osób – operatora żurawia, hakowego i sygnalisty. Niedopuszczalne jest wykonywanie tych czynności jednocześnie przez jedną osobę.

Sygnalista i hakowy mają obowiązek używać w trakcie pracy elementów odzieży lub wyposażenia, które są widoczne z kabiny żurawia i które odróżniają ich od pozostałych pracowników.

Sygnalista i operator żurawia w trakcie pracy żurawia komunikują się w sposób zrozumiały za pomocą urządzenia komunikacyjnego. W przypadku awarii urządzenia komunikacyjnego, sygnalista porozumiewa się z operatorem żurawia przy użyciu sygnałów ręcznych.

Operatorem żurawia może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada ważne zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawia oraz posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Sygnalistą albo hakowym może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy odpowiednio na tych stanowiskach.

Konkretne wymagania zależą oczywiście od pracodawcy. Istnieją jednak pewne warunki, które musi spełnić każda osoba Hakowy podczas pracy zapoznaje się z ładunkiem, określa jego masę, położenie środka ciężkości, położenie punktów mocowania i stosuje odpowiedni element służący do jego zawieszania i mocowania. Przytrzymywanie przez hakowego zaczepionego ładunku podczas jego przemieszczania jest dopuszczalne wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich środków umożliwiających nadanie ładunkowi właściwego kierunku, np. linki kierunkowe. Natomiast sygnalista podczas pracy określa drogę przemieszczanego ładunku, obserwuje ładunek w trakcie transportu i wydaje odpowiednie polecenia. W przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej sygnalista wstrzymuje prace transportowe i ostrzega przed zagrożeniem.chcąca pracować na wysokości. Pracodawca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy pracownik ma niezbędne uprawnienia, do których należą aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Osoba, która chce wykonywać czynności zawodowe na wysokości, powinna także zostać zapoznana z oceną ryzyka zawodowego oraz procedurami obowiązującymi w danym miejscu pracy. Na barkach pracodawcy spoczywa obowiązek wyposażenia pracownika w środki ochrony indywidualnej oraz przeszkolenie ze sposobu ich używania.Zadzwoń teraz