Podstawowe wymagania bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach
 

Podstawowe wymagania bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach

Praca rusztowania

Podstawowe wymagania bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach

 

Praca na rusztowaniach wymagają zachowania szczególnej ostrożności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy rusztowanie wykorzystywane jest w trakcie prac budowlanych, remontowych czy też wykonywania innych prac, jego konstrukcja musi być mocna i stabilna. Obowiązkiem przedsiębiorcy oraz jego pracowników jest przestrzeganie przepisów BHP. W tym obszarze nie ma miejsca na żadne odstępstwa. Sprawdź, jakie są podstawowe wymagania bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach.

 

Rusztowania to dedykowane konstrukcje, które powstają z wytrzymałych i solidnych materiałów. Służą do wykonywania pracy na wysokościach. Najczęściej stosuje się je podczas prac budowlanych i remontowych. 

 

Podstawowe wymagania podczas pracy na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 metrów

 

Praca na rusztowaniach na wysokości powyżej dwóch metrów uznawana jest za niebezpieczną. Zadaniem przedsiębiorcy stawiającego i eksploatującego rusztowanie jest:

 

 • zapewnienie stabilności konstrukcji z uwzględnieniem jej planowanych obciążeń;
 • zapewnienie bezpieczeństwa przy komunikacji pionowej;
 • zapewnienie bezpiecznego dojścia do stanowiska pracy;
 • dokonanie odbiory technicznego rusztowania przed rozpoczęciem jego eksploatacji (odbiór powinien być wpisany do dziennika budowy); 
 • sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji przed rozpoczęciem prac na niej;
 • zadbanie o stosowanie przez pracowników dedykowanego sprzętu ochronnego, który zabezpieczy ich przed upadkiem z wysokości (n.p.: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa);
 • zadbanie o stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych. 

 

Jak powinny być wykonane rusztowania i jak je eksploatować?

 

Przepisy BHP odnoszą się m.in. do tego, jak powinny powstawać rusztowania, jakie elementy muszą zawierać oraz jak je odpowiednio eksploatować. Zgodnie z nimi:

 

 • montaż i demontaż rusztowania muszą przeprowadzić osoby posiadające specjalne uprawnienia;
 • rusztowania muszą być stawiane, eksploatowane i demontowane zgodnie z projektem indywidualnym lub dokumentacją producenta;
 • niestandardowe elementy rusztowań muszą być montowane zgodnie z projektem;
 • użytkowanie konstrukcji możliwe jest dopiero po dokonaniu jej odbioru przez uprawnioną osobę (np. kierownika budowy);
 • odbiór powinien być wpisany do dziennika budowy lub do protokołu odbioru technicznego rusztowania;
 • przy rusztowaniach systemowych ich elementy muszą być dokładnie przebadane i zgodne z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi;
 • na rusztowaniu musi znajdować się tablica z informacjami o: wykonawcy montażu z danymi kontaktowymi oraz dopuszczalnym obciążeniu konstrukcji;
 • rusztowania bezwzględnie należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • rusztowania muszą posiadać: stabilną konstrukcję, możliwość wykonywania robót budowlanych w wygodnej pozycji, możliwość swobodnego przemieszczania się, odpowiednią powierzchnię roboczą, poręcz ochronną i piony komunikacyjne;
 • odległość pomiędzy stanowiskami pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być większa niż 20 metrów; a między pionami nie większa niż 40 metrów;
 • rusztowanie musi znajdować się na wyprofilowanym i ustabilizowanym podłożu z zachowaniem spadku do odprowadzania wód opadowych;
 • liczba i rodzaj zakotwień muszą być dostosowane do konkretnego projektu konstrukcji;
 • należy umieścić balustradę przy odsunięciu konstrukcji od ściany budynku o więcej niż 20 centymetrów;
 • udźwig urządzania do transportu materiałów montowanego do konstrukcji nie może przekraczać 1,5 kN;
 • rusztowania ustawione w ciągach komunikacyjnych muszą posiadać dodatkowe zgody (rusztowania tego typu muszą posiadać dodatkowe zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów itd.);
 • rusztowania ustawione bezpośrednio przy drogach muszą posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych;
 • metalowe rusztowania muszą posiadać instalację piorunochronną i być uziemioną;
 • można jednocześnie wykonywać prace na różnych poziomach rusztowania, jednak z zachowaniem odstępów pomiędzy stanowiskami pracy i szczególnej ostrożności;
 • można montować rusztowania w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną (w przeciwnym razie trzeba wyłączyć napięcie w liniach napowietrznych);
 • wchodzenie na konstrukcję możliwe jest tylko w najniższym położeniu, a pracownik ma niezbędne zabezpieczenia.

 

Co jest zabronione, na co także należy zwracać uwagę?

 

Przepisy w klarowny sposób regulują to, co wolno, a czego nie wolno robić podczas montażu, demontażu konstrukcji oraz pracy na rusztowaniach. Zgodnie z nimi zabronione jest:

 

 • użytkowanie, montowanie lub demontowanie rusztowania w trakcie zmroku, gęstej mgły, silnego wiatru powyżej 10 m/s, burzy, opadów deszczu, śniegu i gołoledzi. 
 • po skończonej pracy nie można pozostawiać na rusztowaniu materiałów, wyrobów i narzędzi;
 • w trakcie demontażu zabronione jest zrzucanie elementów rusztowania z wysokości;
 • użytkowanie rusztowania bez odbioru technicznego i niespełniającego standardów BHP;
 • przebywanie na konstrukcji większej liczby osób, niż wskazuje na to instrukcja producenta lub dane projektowe;
 • wykonywanie gwałtownych ruchów, gromadzenie narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu, opieranie się ścianę budowanego (lub remontowanego) obiektu czy też przechylanie się przez poręcze;
 • łączenie ze sobą i przechodzenie pomiędzy dwoma sąsiednimi ruchomymi podestami roboczymi;
 • wykonywanie napraw ruchomych podestów roboczych w innym położeniu niż najniższe;
 • przemieszczenie rusztowań przejezdnych, gdy znajdują się na nich ludzie. 

 

Dlaczego to takie ważne?

 

Niezwykle ważne jest przestrzeganie przepisów BHP związanych z montażem i eksploatacją rusztowań. Wszystko po to, aby zadbać o najwyższy poziom bezpieczeństwa pracowników oraz zredukować ryzyko nieszczęśliwych wypadków. Jakiekolwiek odchylenia od normy skutkują poważnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi po stronie firmy użytkującej rusztowanie. 

 

 Zadzwoń teraz