Dotacje z ZUS

Dofinansowanie z ZUS

Przygotowujemy wnioski na rok 2019 . Prowadzimy wnioski od przysłowiowego A do Z ( pomagamy zdobyć oferty, przygotowujemy dokumentację , polecamy labolatoria badań środowiska pracy , polecamy projektantów) w ubiegłym roku ZUS ogłosił rozpoczęcie konkursu 14 lipca w okresie wakacyjnym. Czas przyjmowania wniosków określono na jeden miesiąc. W okresie wakacyjnym część osób decyzyjnych w firmach było na wakacjach , firmy pracowały w okrojonym składzie kadrowym. W okresie jednego miesiąca należało wykonać badania środowiska pracy , otrzymać ich wyniki które były podstawą uzyskania dofinansowania. Akredytowane laboratoria środowiska pracy ustalają terminy badań z minimum jedno miesięcznym wyprzedzeniem zaś na wyniki badań czeka się około miesiąca. Przygotowanie szczegółowych projektów w okresie wakacyjnym również było utrudnione. Na podstawie badań i projektów należało przygotować szczegółową ofertę wedle rygorystycznych założeń z ZUS. Do tego musieliśmy przygotować szereg ocen ryzyka zawodowego metodami risc score , ovas , badanie obciążenia mięśniowo szkieletowego opinie bhp oraz szereg uzasadnień do projektu. Na koniec przygotowując wniosek wedle ścisłych wytycznych. Stąd też proponujemy przygotowanie wniosku wcześniej aby w momencie ogłoszenia przez ZUS konkursu w roku 2019 złożyć wniosek pierwszego dnia ogłoszenia konkursu.

Zajmujemy się również przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. To co nas wyróżnia od innych firm które się również proponują pisanie wniosków. To fakt iż prowadzimy przygotowujemy wniosek wraz z dokumentacją , korespondujemy z ZUS w okresie rozpatrywania wniosku. Na bieżąco edytujemy wniosek oraz wszelkie wymagane załączniki wedle wskazówek na bieżąco podczas rozpatrywania. Po otrzymaniu dofinansowania zamykamy wniosek, reprezentujemy firmę przed ZUS.

Przygotowujemy wnioski do ZUS.
Zapewniamy akredytowane laboratorium badań środowiska pracy które w krótkim czasie wykona pomiary.

Zapewniamy kontakt z dostawcami przedmiotów dofinansowywanych. Bronimy składane wnioski w trakcie rozpatrywania przez ZUS.

Jaka może być wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania zależy od liczby osób, za które odprowadzasz składkę na ubezpieczenia społeczne. Sprawdź w tabeli, jaka kwota dofinansowania jest maksymalna.

Rodzaj przedsiębiorstwa ubiegającego
się o dofinansowanie
Liczba pracownikówProcent dofinansowaniaMaksymalna wysokość dofinansowania dla projektów (wartość w złotych)
doradczychinwestycyjnychinwestycyjno-doradczych
Mikroprzedsiębiorstwo1-990%10 000130 000
140 000
Małe przedsiębiorstwo10-4980%10 000200 000210 000
Średnie przedsiębiorstwo50-24960%15 000325 000340 000
Duże przedsiębiorstwo250 i więcej20%15 000
485 000500 000

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Katalog działań inwestycyjnych

1.Zakup i instalacja osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń technicznych np.: nastawnych, blokujących, blokujących z ryglowaniem, sterujących.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • koncepcja instalacji osłon wraz z wizualizacją ich umiejscowienia po instalacji (np. z wykorzystaniem dokumentacji fotograficznej, techniki komputerowej),
 • projekt instalacji zawierający: dane techniczne osłon (np.: wymiary, materiał),
 • deklaracje zgodności WE producenta osłon, wykaz istotnych elementów (np. urządzeń blokujących, urządzeń ryglujących),
 • schemat podłączenia do układu sterowania maszyn lub innych urządzeń technicznych (jeśli jest to przewidziane),
 • dokumentacja z walidacji systemu sterowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-2 (jeżeli dotyczy).

2. Zakup i instalacja urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi: blokujących, zezwalających, sterujących podtrzymywanych, oburęcznego sterowania, czułych np.: na nacisk (np.: maty, listwy, krawędzie oraz pręty i linki do wyłączania), aktywnych optoelektronicznych (np.: kurtyny i promienie świetlne, skanery laserowe), sterujących krokowych, ograniczających.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • dokumentacja fotograficzna przed instalacją, ze wskazaniem stref niebezpiecznych przewidzianych do zabezpieczenia,
 • koncepcja instalacji urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi wraz z wizualizacją ich umiejscowienia, przedstawiającą stan po instalacji,
 • projekt instalacji z danymi technicznymi urządzeń oraz wykazem istotnych elementów składowych, a także schematem podłączenia do układu sterowania maszyn lub innych urządzeń technicznych,
 • deklaracje zgodności WE producenta urządzeń ochronnych,
 • dokumentacja z walidacji systemu sterowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-2 (jeżeli dotyczy).

3. Zakup i instalacja do maszyn uzupełniających środków ochronnych (czyli realizujących funkcję zatrzymania awaryjnego) do odłączania i rozpraszania energii (np.: izolacyjnych odłączników całej maszyny lub jej określonych części od wszystkich źródeł zasilania z możliwością ich zamykania na klucz lub w inny sposób w położeniu odłączenia).

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • projekt instalacji z danymi technicznymi urządzeń oraz wykazem istotnych elementów składowych, a także schematem podłączenia do układu sterowania maszyn lub innych urządzeń technicznych,
 • deklaracje zgodności WE producenta uzupełniającego środka ochronnego (jeśli dotyczy),
 • dokumentacja z walidacji systemu sterowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-2 (jeżeli dotyczy).

4. Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • projekt instalacji z danymi technicznymi urządzeń oraz wykazem istotnych elementów składowych, a także schematem podłączenia do układu sterowania maszyn lub innych urządzeń technicznych,
 • deklaracje zgodności WE producenta elementów systemów sterowania,
 • dokumentacja z walidacji systemu sterowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-2 (jeżeli dotyczy).

5. Zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, np.: akustyczno-optycznych sygnalizatorów stref występowania zagrożenia, takich jak: strefy ruchu maszyn, miejsca awarii, wykopy, drogi wewnętrzne, zbiorniki.

W przypadku sygnalizacji drogowej dopuszcza się wyłącznie zakup urządzeń ostrzegawczych przeznaczonych do stosowania na wewnątrzzakładowych drogach niepublicznych.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • projekt instalacji z danymi technicznymi urządzeń oraz wykazem istotnych elementów składowych,
 • schemat podłączenia do układu sterowania maszyn lub innych urządzeń technicznych (jeżeli dotyczy),
 • dokumentacja fotograficzna ze wskazaniem stref niebezpiecznych przewidzianych do zabezpieczenia.

6. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • wyniki analiz i rozpoznania wskazujące na potrzebę zastosowania środków ochronnych w celu ograniczenia zagrożeń.

7. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem jonizującym.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • wyniki badań wskazujące na potrzebę ograniczenia zagrożenia promieniowaniem jonizującym.

8. Zakup i instalacja kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych.

9. Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem.

10. Zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.).

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • dokumentacja doboru wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych do obiektu, do którego mają być zamontowane,
 • dokumentacja projektowa systemu wibroizolacji zawierająca opis systemu, propozycję rozwiązań technicznych oraz obliczenia symulacyjne

11. Zakup i instalacja elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw).

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • poprawnie wykonane sprawozdanie z pomiarów parametrów oświetleniowych (E, Uo, Ra) z podanymi wymaganymi wartościami normatywnymi oraz powołaniem się na konkretny numer referencyjny aktualnej normy oświetleniowej,
 • poprawnie wykonany projekt oświetlenia ogólnego spełniający wymagania normatywne dla oświetlanych pomieszczeń i stanowisk pracy oraz zawierający liczbę i typ opraw zgodną z ofertą,
 • w przypadku wnioskowania o dofinansowanie oświetlenia awaryjnego należy załączyć projekt oświetlenia spełniający wymagania zawarte w odpowiedniej normie oświetleniowej oraz zawierający liczbę i typ opraw zgodną z ofertą,
 • w przypadku wnioskowania o dofinansowanie oświetlenia terenów otwartych, dróg, itp. należy załączyć projekt oświetlenia spełniający wymagania zawarte w odpowiedniej normie oświetleniowej oraz zawierający liczbę i typ opraw zgodną z ofertą,
 • karty katalogowe opraw oświetleniowych (źródeł światła) przewidzianych do zakupu, zawierające kompletne dane techniczne.

12. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym.
Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • pomiary parametrów promieniowania optycznego z których jednoznacznie wynika przekroczenie wartości MDE (maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji na promieniowanie optyczne)

13. Zakup i instalacja środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

14. Zakup i instalacja środków technicznych ochrony antyelektrostatycznej zapobiegającej rażeniom człowieka oraz zapłonowi atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne.

Nie podlegają dofinansowaniu systemy ochrony elementów i urządzeń elektronicznych przed elektrycznością statyczną.

15. Zakup i instalacja urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, urządzeń odpylających na sucho i na mokro, cyklonów, elektrofiltrów oraz urządzeń i centrali klimatyzacyjnych pod warunkiem występowania przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników mikroklimatu gorącego/zimnego na stanowiskach pracy spowodowanego emisją ciepła/zimna z maszyn i procesów technologicznych).

Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia i instalacje ogrzewania, ciepła technologicznego, nawilżania powietrza, suszenia powietrza, przenośne oczyszczacze powietrza, indywidualne urządzenia klimatyzacyjne typu ściennego, przenośnego, split, wentylokonwektory (fan coils), itp. oraz wszystkie urządzenia uzdatniające powietrze na stanowiskach pracy z zakresem mikroklimatu umiarkowanego.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • sprawozdanie z badań wskaźników PMV, PPD, wskaźników mikroklimatu gorącego/zimnego na stanowiskach pracy (w przypadku ujęcia we wniosku centrali klimatyzacyjnych),
 • sprawozdanie z pomiarów strumieni objętości powietrza, krotności wymiany powietrza w pomieszczeniach, skuteczności wentylacji, wykonane przez laboratorium/osobę z uprawnieniami w wymaganym zakresie (opcjonalnie),
 • koncepcja wykonania lub projekt techniczny instalacji (część rysunkowa, opisowa, obliczeniowa) sporządzona w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego i przepisy techniczne dotyczące wentylacji pomieszczeń pracy, wykonana przez osobę z uprawnieniami w instalacjach sanitarnych i zatwierdzona przez rzeczoznawców ds. bhp, ppoż. i jeśli wymagane przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej lub gdy wszystkie te wymagania dopełni wykonawca instalacji.

16. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, ściany i komory lakiernicze zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia wentylacji indywidualnej, itp.).

Nie podlegają dofinansowaniu odkurzacze przemysłowe służące do sprzątania i czyszczenia otoczenia stanowisk pracy.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • koncepcja wykonania lub projekt techniczny instalacji (część rysunkowa, opisowa, obliczeniowa) sporządzona w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego i przepisy techniczne dotyczące wentylacji pomieszczeń pracy, wykonana przez osobę z uprawnieniami w instalacjach sanitarnych i zatwierdzona przez rzeczoznawców ds. bhp, ppoż. i jeśli wymagane przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej lub gdy wszystkie te wymagania dopełni wykonawca instalacji

17. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej. Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia i elementy wentylacji w pomieszczeniach biurowych, obsługi klientów i socjalno-bytowych oraz elementy wentylacji naturalnej i grawitacyjnej.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • koncepcja wykonania lub projekt techniczny instalacji (część rysunkowa, opisowa, obliczeniowa) sporządzona w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego i przepisy techniczne dotyczące wentylacji pomieszczeń pracy, wykonana przez osobę z uprawnieniami w instalacjach sanitarnych i zatwierdzona przez rzeczoznawców ds. bhp, ppoż. i jeśli wymagane przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej lub gdy wszystkie te wymagania dopełni wykonawca instalacji

18. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np.: siatki ochronne, rusztowania ochronne, zabezpieczenia na krawędzi otworów w stropach, podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome –przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań).
Nie podlegają dofinansowaniu drabiny uniwersalne (przegubowe) przystawne i rozstawne, podesty z drabin przegubowych oraz rusztowania fasadowe, modułowe (stałe) i ich elementy składowe, w tym schodnie.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • certyfikat bezpieczeństwa dla rusztowań ruchomych,
 • dokładna specyfikacja, opis i wizualizacja rusztowań ruchomych i ochronnych.

19. Zakup i instalacja maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne).

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być większy niż 50.000 zł.

Uwaga: W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa.

20. Zakup środków technicznych do obudowy wykopów ziemnych służących wyłącznie zabezpieczeniu pracowników podczas wykonywania doraźnych prac naprawczych prowadzonych w wykopach o głębokości do 3 m, o dopuszczalnym nacisku gruntu do 25 kN/m2 (szalunki typu boks z uchwytami rozporowymi lub punktowymi, szalunki typu słupowego).

Nie podlegają dofinansowaniu różnego rodzaju deskowania i szalunki poziome (stropowe) i pionowe (ścienne) zalewane betonem.

21. Zakup środków technicznych do zabezpieczania strefy pracy pracowników (bariery, balustrady, pachołki, barierki rozporowe lub zapory drogowe, belki świetlne, sygnalizatory świetlne, itp.) oraz detektory, wiatromierze, itp.

22. Zakup i instalacja urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, przyczepy leśne, schodołazy oraz urządzenia o udźwigu maksymalnym do 450 kg, np. wciągniki, żurawiki, wciągarki, suwnice, wyciągi towarowe (windy dekarskie), dźwigi towarowe małe (bez prawa wstępu osób do kabiny).

Nie podlegają dofinansowaniu owijarki i inne urządzenia do pakowania, dźwigniki (podnośniki) samochodowe, przenośniki rolkowe, podnośniki automatyczne, podajniki, urządzenia dedykowane do jednej maszyny, układnice magazynowe, żurawie przenośne (przeładunkowe).

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • dokumentacja oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na podstawie szczegółowego chronometrażu czynności wykonywanych podczas całej zmiany roboczej oraz prognoza ograniczenia obciążenia

23. Zakup wózków jezdniowych podnośnikowych (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m) oraz innych urządzeń samojezdnych (o udźwigu do 1 tony) wyposażonych np.: w chwytaki, służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w przypadkach, gdy zastosowanie innych środków, w tym urządzeń przemieszczanych ręcznie, nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń przy doraźnych zespołowych pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów.

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być większy niż 30.000 zł.
Nie podlegają dofinansowaniu ładowarki, koparki, zamiatarki, odśnieżarki, wiertnice, ciągniki (w tym rolnicze), minikoparki, mini ładowarki i inne urządzenia wielozadaniowe, urządzenia do transportu materiałów sypkich lub płynnych bez opakowania oraz pojazdy (osobowe, towarowe, specjalne) nie podlegające dozorowi technicznemu.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania, że dokonał uprzednio odpowiedniej analizy i wyczerpał możliwości zastosowania innych środków technicznych i organizacyjnych w celu ograniczenia wymienionych obciążeń.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • dokumentacja oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na podstawie szczegółowego chronometrażu czynności wykonywanych podczas całej zmiany roboczej oraz prognoza ograniczenia obciążenia

 

Uwaga: W przypadku dofinansowania zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa.

24. Zakup specjalistycznych stołów ze zmiennym/regulowanym położeniem blatu (np.: tapicerskich, spawalniczych) oraz wyposażenia stanowisk pracy ograniczających obciążenie statyczne układu mięśniowo-szkieletowego poprzez umożliwienie wykonywania pracy fizycznej w pozycji naprzemiennie stojącej i siedzącej podwyższonej lub w pozycji stojącej z podparciem, z zachowaniem dobrej stabilności postawy.

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 30.000 zł.
Nie podlegają dofinansowaniu krzesła i stoły biurowe, stoły będące częścią linii produkcyjnych, podnośniki magazynowe, konstrukcje i regały magazynowe.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • dokumentacja oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na podstawie szczegółowego chronometrażu czynności wykonywanych podczas całej zmiany roboczej oraz prognoza ograniczenia obciążenia

25. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, np.: urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji, wentylacja z zastosowaniem filtrów HEPA, komory laminarne, natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, urządzenia do bezpiecznego magazynowania i przechowywania niebezpiecznych czynników biologicznych.

26. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne, np.: dygestoria, wyciągi, elementy hermetyzacji procesów technologicznych (z wyłączeniem kompletnych maszyn i urządzeń), urządzenia do bezpiecznego magazynowania i przechowywania substancji chemicznych (np.: bezpieczne szafy, kontenery-magazyny chemiczne izolowane), natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, bezpieczne pojemniki.

27. Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ewakuacyjnego, sprzętu do pracy w tzw. „dostępie linowym”.

Dofinansowanie wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej.
Nie podlega dofinansowaniu sprzęt roboczy (np.: odzież, rękawice, obuwie, itp.), narzędzia pracy, sprzęt pomocniczy (np.: worki, skrzynie, radiotelefony).

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • dokumentacja przeprowadzonego doboru środków ochrony indywidualnej

Katalog działań doradczych

1. Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i udokumentowana ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
1) czynniki chemiczne i pyły;
2) czynniki biologiczne;
3) czynniki fizyczne: hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, pole elektrostatyczne, elektryczność statyczna, promieniowanie jonizujące, promieniowanie optyczne (np.: podczerwone, widzialne i nadfioletowe), mikroklimat, itp.;
4) czynniki uciążliwe (np.: oświetlenie elektryczne, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, monotypia).

Zadzwoń teraz